• New Book (in Dutch):
    Armenians in The Netherlands, An Exploring Survey

    ISBN 978-90-9023870-8
  • Nieuw Boek:
    Armeniërs in Nederland, Een verkennend onderzoek

    ISBN 978-90-9023870-8

Click here to read in English

You can also see (in English and Dutch) and discuss this topic at Holandahay Forum


FEDERATIE ARMEENSE ORGANISATIES NEDERLAND (FAON)
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

PERSBERICHT
Pas verschenen: “Armeniërs in Nederland”

Den Haag, 26 januari 2009 – “Armeniërs in Nederland, Een verkennend onderzoek” is de titel van het boek, dat zojuist is verschenen naar aanleiding van recent onderzoek naar de Armeense gemeenschap in Nederland. Het boek is uitgegeven door de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON).

Voor het onderzoek, dat mogelijk werd gemaakt met financiële steun van de Nederlandse overheid, is een schriftelijke enquête afgenomen onder een steekproef van enkele honderden Armeniërs uit een bestand van enkele duizenden adressen van Armeniërs in Nederland.

De resultaten van het onderzoek geven meer inzicht in de landen van herkomst van de Armeniërs in Nederland en hun verblijfsduur. Voorts is informatie verzameld over de positie van Armeniërs wat betreft het onderwijs dat zij hier of in de landen van herkomst hebben genoten en hun sociaal economische positie, met name hun positie op de arbeidsmarkt.

De sociaal culturele positie, zoals bijvoorbeeld taalgebruik, sociale contacten, gemengde huwelijken, religieuze oriëntatie, deelname aan Armeense activiteiten etc. komen eveneens aan de orde. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de berekening met behulp van wetenschappelijke methoden, van de omvang van de Armeense gemeenschap.

Het boek bevat naast de uitkomsten van het onderzoek een overzicht van de geschiedenis van Armenië en informatie over het ontstaan van de Armeense gemeenschap in Nederland vanaf de 17e eeuw.

De FAON bedankt allen die aan het onderzoek hebben meegewerkt.

Armeniërs in Nederland, Een verkennend onderzoek
120×200 mm, 192 blz., 12,50 euro
ISBN 978-90-9023870-8

U kunt het boek bestellen door een e-mail met uw naam en adres te sturen aan info@faon.nl en 15 euro (boek en verzendkosten in Nederland) over te maken op bankrekening NL19 ABNA 0567 0796 78 t.n.v. ACVA onder vermelding “Boek Armeniërs in Nederland”. Na ontvangst van de betaling, hebt u het boek binnen enkele dagen in huis. Voor verzending buiten Nederland, neem a.u.b. contact op via info@faon.nl.


Federation of Armenian Organisations in The Netherlands (FAON)
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

Press Release
Just published in Dutch: “Armenians in the Netherlands”

The Hague, 26 January 2009 – “Armenians in the Netherlands, An Exploring Survey” is the title of the book, which has just been published as a result of recent investigation on the Armenian community of the Netherlands. The book is published by the Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON).

For the research, which was made possible with financial support of the Dutch government, a written sample survey has been conducted of hundreds of Armenians selected from thousands of available addresses of Armenians living in Holland.

The results of the research give more insight which countries the Armenians of the Netherlands came from, and the duration of their residence. Additionally, information has been collected on the education level of Armenians in the country of birth and in the Netherlands, as well as their social and economic position, particularly their labour market position.

The social cultural position, like for example language use, social contacts, mixed marriages, religious orientation, participation to Armenian activities etc. are also investigated. Much attention has been paid to the calculation according to scientific methods, of the Armenian population in the Netherlands.

In addition to the outcome of the survey, the book contains an overview of the history of Armenia and information on the Armenian community of the Netherlands since the 17th century.

The FAON thanks everyone, who made this survey possible.

Armenians in The Netherlands, An Exploring Survey (in Dutch)
120×200 mm, 192 pages, 12.50 euro
ISBN 978-90-9023870-8

You can order the book by sending an e-mail to info@faon.nl with your name and address and by transferring 15 euro (including sending costs in the Netherlands) to the bank account NL19 ABNA 0567 0796 78 of ACVA mentioning “Boek Armeniërs in Nederland”. Please contact FAON at info@faon.nl for shipment outside the Netherlands.
Back to the Top

Back to the Top